1h 30p Chiều thứ Năm ( ngày 1/3/2018) họp hội đồng sư phạm.